Fødsel

Fødselen var forbundet med fare for kvinnen, og det var ikke uvanlig at kvinner døde i barselseng. Frigg og Frøya kunne påkalles for at fødselen skulle gå bra.

I norrøn tid var det ikke knyttet noen urenhetsforestillinger til fødsel. Det var først med kristendommen at den fødende kvinnen ble regnet som uren, og det nyfødte barnet ble regnet som urent før dåpen hadde funnet sted.

Etter fødselen fantes det i hovedsak to alternativer; barnet kunne knesettes og øses med vann og tas opp i slekten, eller barnet kunne bli satt ut for å dø.

Dersom barnet skulle oppfostres var det barnets far som satte barnet på kneet mens han satt i høysetet, øste barnet med vann og ga barnet et navn. Dette hendte trolig like etter fødselen, for det var først etter vannøsingen at barnet kunne få morsmelk. Dersom barnet hadde fått morsmelk kunne det heller ikke settes ut.  Knesetting og vannøsing betydde at barnet skulle oppfostres og bli tatt opp i slekten. Vi finner eksempler på vannøsingen i Rigstula og i Håvamål.

Å sette ut barn var sosialt akseptert som barnebegrensning, og viste at familien ikke ønsket eller kunne fostre opp barnet. Eksempelvis kunne dette være aktuelt i nødsår eller dersom barnet hadde medfødte skavanker. Imidlertid ble barn i hovedsak regnet som en ressurs og trygghet for slekten, så vi må regne med at denne typen barnebegrensning har vært mer vanlig i lavere sosiale lag. For trellkvinner var både hun og barna hennes husbondens eiendom, og det var han som bestemte om barna skulle settes ut eller fostres opp.

Selv om senere kristne lover i hovedsak var mot utsetting av nyfødte, ble det likevel gitt anledning dersom det var snakk om skader eller funksjonshemminger. I så fall skulle barnet døpes og gis et navn før det ble båret til nærmeste kirkegård og lagt på en grav for å dø.

Litteratur:
Steinsland, Gro. Norrøn Religion. Myter, riter, samfunn. Pax Forlag, Oslo. 2005, s. 328ff.


Tilbake til hovedsiden